Projekt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego wystosowało Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek został zatwierdzony pomyślnie. Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa została podpisana w dniu 4 sierpnia 2016 r.

Biblioteka III LO realizowała założenia NPRC w okresie od października do grudnia 2016 r. W tym czasie dokonano zakupu nowości wydawniczych, głównie na podstawie propozycji składanych przez uczniów i  nauczycieli III LO oraz po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, przeprowadzono ewidencję księgozbioru oraz rozlokowano zaewidencjonowane pozycje w widocznym miejscu w bibliotece. W ramach realizacji założeń NPRC nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach i z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. J. Lompy w Katowicach filią w Tychach oraz podjęto działania promujące czytelnictwo, wykorzystujące przede wszystkim zakupione nowości. W ramach projektu zakupiono około 700 publikacji, w tym  pakiety książek, audiobooki, książki obcojęzyczne, a przede wszystkim lektury oraz beletrystykę. Dzięki realizacji założeń projektu nastąpił znaczny przyrost i uatrakcyjnienie księgozbioru szkolnego oraz wzrost czytelnictwa. Ponadto pojawiła się możliwość wypożyczania księgozbioru na okres ferii zimowych i letnich.