Wymagane dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE W CZASIE REKRUTACJI

Absolwent gimnazjum starający się o przyjęcie składa do dyrektora liceum wniosek – wydruk z systemu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się:

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, wymaganych na pierwszym i drugim etapiepostępowania rekrutacyjnego:

a.         świadectwo ukończenia szkoły

b.        zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

c.         zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

d.        opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-pełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2046);

c)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r. poz. 697);

e)      oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Dokumenty dotyczące trzeciego etapu procesu rekrutacji należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Uczniowie przyjęci do liceum przekładają do wglądu odpis aktu urodzenia.