Zasady rekrutacji

 POBIERZ PDF

Zasady rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej

w roku szkolnym 2018/2019

1.      O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych za: 

a)      wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b)      oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednych wybranych zajęć edukacyjnych,

c)      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

d)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

e)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu.

2.      Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do liceum w pierwszej kolejności.

3.      W pierwszym etapie rekrutacji uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu.

4.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1.      wielodzietność rodziny kandydata

2.      niepełnosprawność kandydata

3.      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.      niepełnosprawność obojga rodziców

5.      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

6.      W zależności od klasy, o przyjęcie do której stara się dany uczeń, o ilości uzyskanych punktów decydują oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty:

1B

1D

1TP

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język polski

matematyka

język obcy*

język obcy*

język obcy*

biologia, chemia lub EDB*

historia, WOS lub informatyka*   

plastyka lub geografia*

     

(*) punktowana jest najwyższa ocena spośród wyszczególnionych przedmiotów

Zasady przyznawania punktów za oceny w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (ZAŁĄCZNIK PDF)