Projekt unijny "Aktywna nauka"

Celem projektu "Aktywna nauka" jest realizacja programu rozwoju, który wskazuje na potrzebę poprawy efektywności kształcenia poprzez: doskonalenie umiejętności kluczowych uczniów, podniesienie atrakcyjności kształcenia, współpracę nauczycieli, motywację uczniów do nauki i budowanie poczucia własnej wartości, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizację procesu nauczania. Nauka matematyki i fizyki tradycyjnymi metodami nie przynosi spodziewanych wyników co przy deficycie absolwentów uczelni politechnicznych rynku pracy stanowi wyzwanie i szanse dla szkół. Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele uzyskają wiedzę na temat interaktywnych metod nauczania i możliwości ich zastosowania w warunkach szkolnych. Projekt "Aktywna nauka" – zakłada dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia z retoryki, doradztwa zawodowego, matematyki i fizyki w wersji blended.

http://webtutor.com.pl/

Pozytywne doświadczenie wyniesione przez uczestników projektu z udziału w projekcie zachęci ich najbliższe otoczenie do korzystania z opracowanych wzorców edukacji.

Sprzęt w ilości:
liczba tabletów – 37
liczba projektorów – 2
liczba tablic interaktywnych - 2
po zakończeniu projektu zostanie przekazany szkole.

Szczegółowy budżet projektu uwzględnia kwotę 1 114 820,00 zł w kosztach ogółem.