Socrates Comenius II

Wspólna strona partnerów projektu:

http://circum.pbworks.com/w/page/4094306/FrontPage

III LO im.St.Wyspiańskiego, 43-100 Tychy, ul. Elfów 62

Projekt Comenius – Partnerskie Projekty Szkół

 

Tytuł: Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania

 

 

Krótki opis Partnerskiego Projektu.

Projekt będzie promował edukację poprzez międzynarodowe porozumienie i rozwijał wielokulturowe kompetencje i ich ujęcie w planach rozwoju szkół partnerskich. Zdefiniuje podstawy międzykulturowego podejścia do edukacji i stworzy materiały i narzędzia dla nauczycieli. W pierwszym roku projektu będziemy zajmowac się stanem podejścia międzykulturowego do edukacji w szkołach partnerskich i utworzymy listę potrzebnych kompetencji jak również wymienimy się materiałami pedagogicznymi do zastosowania na lekcjach na tematy międzykulturowe. Będziemy poszukiwac we własnych krajach miejsc, które można włączyc do międzykulturowej edukacji (muzea, miejsca dziedzictwa narodowego) i organizowac debaty. Utworzymy własną stronę internetową projektu. W drugim roku stworzymy mini słownik terminów międzykulturowej edukacji w jezyku angielskim i językach krajów partnerskich, wprowadzimy nowe tradycje do życia szkolnego partnerów: Dzień Międzynarodowy i Kraj Roku przybliżając kraje partnerskie uczniom szkół. Zamierzamy podsumowac nasze działania opracowując Przewodnik do Międzykulturowej Edukacji w Szkołach Średnich oferujący bank informacji edukacyjnych z cennymi innowacjami i materiałami dla nauczycieli. Projekt będzie angażował zarówno uczniów jak i nauczycieli i będzie skorelowany z programem nauczania i bieżącymi działaniami szkół partnerskich. Mamy nadzieję że w wyniku naszej współpracy poprawimy zdolności komunikowania się w różnych środowiskach, nauczymy się tolerancji, empatii i szacunku dla innych i będziemy przygotowani do kompromisu i przezwyciężania przesądów.

CELE

 • promocja Edukacji dla Porozumienia Międzyarodowego
 • zrozumienie wielokulturowej edukacji i jej wpływu na środowisko w którym żyjemy
 • zdefiniowanie podstawowych zasad międzykulturowej edukacji
 • wykazanie znaczenia międzykulturowej edukacji w planowaniu pracy szkoły i umieszczenie jej w programach nauczania szkół średnich
 • ocena i przegląd programów z przedmiotów szkolnych pod kątem kompetencji wielokulturowych
 • porównanie programu nauczania "formalnego" z "ukrytym"
 • ustanowienie nowych tradycji szkolnych
 • stworzenie banku materiałów dla edukacji wielokulturowej
 • bezposredni kontakt nauczycieli z krajów partnerskich
 • przez rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęc pozalekcyjnych będziemy mogli dla naszych uczniów:
  • stworzyc warunki sprzyjające pluralizmowi w społeczeństwie
  • zwiększyc świadomośc dotyczącą własnej kultury uczniów i faktu że istnieją inne systemy wartości
  • nauczyc szacunku do innych stylów życia
  • docenic podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi
  • nauczyc wyrażania siebie , własnej historii i kultury , krytycznego myślenia
  • nabyc umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie
  • zrozumiec ich wkład do budowy demokratycznego , wielokulturowego społeczeństwa
  • zrozumiec związek pomiędzy ich życiem a życiem ludzi na świecie
  • zmotywowac i zaangażowac poprzez kontakty osobiste

TEMATY

 • analiza wielokulturowego folkloru pod kątem nierówności , która prowadzi do powstania rasizmu, dyskryminacji , segregacji itp.
 • analiza wykorzystania edukacji do nawiązywania więzi pomiędzy grupami ludzi ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy różnymi narodami i wewnątrz tego samego narodu
 • odnowienie,stworzenie,rozpowszechnienie i wymiana materiałów edukacyjnych do edukacji międzykulturowej (zamierzamy wykorzystac produkty  końcowe z poprzedniego projektu)
 • prezentacja kultury i sposobu życia własnych krajów

METODY

 • metoda wkładu – nauczyciel bezpośrednio wprowadza do programuv pojedynczy temat dotyczący np. kultury grupy etnicznej
 • metoda dodawania- nauczyciel wprowadza grupę działań do programu
 • metoda transformacji – zmiana programu nauczania pod kątem wieloaspektowego podejścia do tematów etnicznych
 • metoda działań społecznych – nauczanie rozszerzone jest poza salę lekcyjną
 • metoda aktywnego uczenia się - dopasowanie materiału do potrzeb uczących się i aktywna współpraca pomiędzy nimi

Metody które zamierzamy wykorzystać w projekcie opieraja się na założeniach:

 • zastosowane we wszystkich przedmiotach zawierają odpowiednie elementy międzynarodowej edukacji
 • wszyscy  uczestnicy projektu korzystają  z massmediów , samokształcenia, interaktywnego uczenia się , współpracują z bibliotekami i muzeami
 • wszyscy uczestnicy projektu biorą udział  w wydarzeniach społecznych , kulturalnych ,sportowych i wykorzystują kontakty osobiste
 • podejmie się kroki do ustanowienia klubów stosunków międzynarodowych  przygotowujących programy międzynarodowej edukacji

Realizacja

Nasza współpraca opierać się będzie na zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i szerokiej społeczności szkół partnerskich.

Wniosek powstał w oparciu o pisemne propozycje wszystkich szkół  wysłane do szkoły koordynującej, która opracowała wersję ostateczną i odesłała partnerom.Każda ze szkół ma swój udział w tworzeniu projektu.

PIERWSZY ROK

 1. Prezentacja CD szkoły, miasta, kraju ze szczególnym uwzględnieniem języka ojczystego i języka angielskiego na własnych stronach internetowych szkół - każdy partner
 2. Utworzenie "Project Corner"- każdy partner
 3. Badanianad stanem   Edukacji Międzykulturowej w szkołach:
  • opracowanie listy kompetencji międzykulturowych – spotkanie robocze
  • opracowanie schematu podstawowych  obszarów i metod używanych w Edukacji Międzykulturowej w krajach partnerskich  - Rumunia
  • informacja na temat który przedmiot i w jakim stopniu rozwija kompetencje międzykulturowe – każdy partner
  • podsumowanie i końcowe sprawozdanie – każdy partner
 4. Umieszczenie rezultatów na stronach internetowych szkół- każy partner
 5. Opracowanie schematu podsumowującego działania w programach nauczania na tematy międzykulturowe- Hiszpania
 6. Opracowanie i wymiana zestawów działań w programach nauczania na tematy międzykulturowe w celu zastosowania na lekcjach-każdy partner
 7. Przygotowanie prezentacji działań szkół na CD- Włochy
 8. Wyprawy w teren i badania internetowe w poszukiwaniu obiektów do międzykulturowej edukacji(muzea ,sale koncertowe, biblioteki itp.) - każdy partner
 9. Debaty "Międzykulturowe konflikty lub nie" - każdy partner
 10. Wywiady z rodzicami imigrantów lub pracującymi za granicą na temat adaptacji do nowych warunków - kazdy partner
 11. Stworzenie wspólnej strony internetowej prezentującej informacje pochodzące z licznych źródeł:wywiady, ankiety, obserwacje, sztuka, nagrania, fotografie – wszystko wykonane przez uczniów – Grecja

DRUGI ROK

 1. Opracowanie mini słownika terminów edukacji międzykulturowej w j.ang -Turcja
 2. Opracowanie mini słownika terminów edukacji międzykulturowej w językach krajów partnerskich-każdy partner
 3. Opracowanie wspólnego mini słownika terminów edukacji międzykulturowej w językach krajów partnerskich i j.ang-Turcja
 4. Opracowanie działań dodatkowych do włączenia do programu nauczania w szkołach partnerskich :
  • wprowadzenie do szkolnej tradycji obchodów Dnia /Tygodnia Międzynarodowego – każdy partner w ramach którego zostaną przeprowadzone :
        1. Dzień z życia zwykłego ucznia - zdjęcia
        2. Poznajmy nasze korzenie przez sztukę - prezentacja artysty
        3. Wirtualna wyprawa do miejsc dziedzictwa narodowego
        4. Poznajmy Europę przez języki-podstawowe rozmówki
        5. Rodziny poprzez kultury-prezentacja
        6. Razem w różnorodności-porównanie popularnych przysłów
        7. Wielokulturowe społeczeństwo- mój dom- prezentacja
        8. Zabawa z przysłowiami
        9. Ankieta na temat obecności obcych kultur w krajach partnerskich
        10. Poszukiwania słów obcych w językach narodowych
  • wprowadzenie nowej tradycji Kraj Roku – wieloaspektowa prezentacja- każdy partner
  • podsumowanie materiałów projektu i opracowanie Przewodnika Do Edukacji Międzykulturowej w Szkole Średniej-Bułgaria
  • opracowanie Banku Danych o Edukacji Międzykulturowej – centrum informacji
  • opracowywanie kwestionariuszy ewaluacyjnych dotyczących prac nad projektem i jego efektywności-Polska

  DZIAŁANIA ROCZNE

  1. Regularna korespondencja uczniów i nauczycieli.
  2. Wizyty robocze
  3. Zbieranie i opracowywanie danych , sprawozdania.
  4. Umieszczanie odpowiednich danych na stronie internetowej.