Sokrates Comenius III

PROJEKT COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015

 

Familiarizing Of Languages,Cultural Knowledge and Literatures of Oral

 

FOLKLOR

KRAJE : TURCJA, SŁOWACJA, NIEMCY, WŁOCH

OPIS PROJEKTU:

Współpraca pomiędzy partnerami skupia się na poznawaniu wzajemnej historii, tradycji i sztuki, a w szczególności poznawaniu legend i tradycji związanych z różnego rodzaju festiwalami: muzyki, tańca, sztuki, rzemiosła, kulinarnymi. Uczniowie analizują narodowe legendy, piosenki, tańce i przygotowują się do ich wykonania wykorzstując narodowe stroje ludowe.Uczestnicy projektu przygotowują również lokalne, tradycyjne potrawy  narodowe według historycznych przepisów.

W pierwszym roku trwania projektu skupiamy się na narodowych legendach zapisanych lub przekazywanych ustnie , w drugim roku na lokalnych festiwalach i tradycjach.

Produkty końcowe wykonywane są  na bazie technik ICT (Podcasty, Power Point, wywiady, wideo klipy), plakaty, broszury, ulotki, gazetka, kalendarz, przewodnik, wystawy.

Na platformie etwinning funkcjonuje własna strona  internetową projektu. Projekt angażuje zarówno uczniów jak i nauczycieli i jest skorelowany z programem nauczania i bieżącymi działaniami szkół partnerskich. Mamy nadzieję że w wyniku naszej współpracy poprawimy zdolności komunikowania się w różnych środowiskach, nauczymy się tolerancji, empatii i szacunku dla innych i będziemy przygotowani do kompromisu i przezwyciężania przesądów.

CELE

Uczestnicy

·         Poznają własne korzenie poprzez analizę narodowych legend i festiwali

·         Odkrywają podobieństwa i różnice pomiędzy swoimi krajami

·         Posiadają motywację do uczenia się języka angielskiego jako roboczego projektu

·         Pozbywają się przesądów i stereotypów, uczą się tolerancji poprzez zawieranie międzynarodowych przyjaźni

·         Poprawiają umiejętności organizacyjne , twórcze, IT

·         Zwiększają świadomośc dotyczącą własnej kultury faktu że istnieją inne systemy wartości

·         Uczą się szacunku do innych stylów życia

·         Doceniają podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi

·         Uczą się wyrażania siebie , własnej historii i kultury , krytycznego myślenia

·         Nabywają umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie

·         Kontakty osobiste umożliwiają zawieranie przyjaźni na całe życie

 

TEMATY

analiza wielokulturowego folkloru pod kątem nierówności , która prowadzi do powstania rasizmu, dyskryminacji , segregacji itp.

analiza wykorzystania edukacji do nawiązywania więzi pomiędzy grupami ludzi ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy różnymi narodami i wewnątrz tego samego narodu

odnowienie,stworzenie,rozpowszechnienie i wymiana materiałów edukacyjnych do edukacji międzykulturowej

prezentacja kultury i sposobu życia własnych krajów

 

METODY

metoda wkładu – nauczyciel bezpośrednio wprowadza do programuv pojedynczy temat dotyczący np. kultury grupy etnicznej

metoda dodawania- nauczyciel wprowadza grupę działań do programu

metoda transformacji – zmiana programu nauczania pod kątem wieloaspektowego podejścia do tematów etnicznych

metoda działań społecznych – nauczanie rozszerzone jest poza salę lekcyjną

metoda aktywnego uczenia się - dopasowanie materiału do potrzeb uczących się i aktywna współpraca pomiędzy nimi

 

Metody które zamierzamy wykorzystać w projekcie opierają się na założeniach:

zastosowane we wszystkich przedmiotach zawierają odpowiednie elementy międzynarodowej edukacji

wszyscy  uczestnicy projektu korzystają  z massmediów , samokształcenia, interaktywnego uczenia się , współpracują z bibliotekami i muzeami

wszyscy uczestnicy projektu biorą udział  w wydarzeniach społecznych , kulturalnych, sportowych i wykorzystują kontakty osobiste

 

Realizacja

Nasza współpraca opierać się będzie na zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i szerokiej społeczności szkół partnerskich.

Wniosek powstał w oparciu o pisemne propozycje wszystkich szkół  wysłane do szkoły koordynującej, która opracowała wersję ostateczną i odesłała partnerom.Każda ze szkół ma swój udział w tworzeniu projektu

 

KALENDARZ DZIAŁAŃ  2013-2015

 

Data

Działanie

 

1.09.2013

Stworzenie strony internetowej , Comenius Corner w każdej szkole

1.10.2013

Krótkie prezentacje uczestników projektu i nawiązanie kontaktów na platformie

1.11.2013

Uczniowie analizują lokalne legendy I przedstawiają je w dowolnej formie (Power Point, przedstawienie, komiks)

Propozycje logo projektu

8.11.2013

Wizyta we Włoszech /Udine

Prezentacja szkoły, miasta, kraju .

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

1.12.2013

Uczniowie przygotowują prezentacje wywiadów na temat legend, zwyczajów przekazywanych ustnie.

7.03.2013

Wizyta w Niemczech/ Peine.

Prezentacja wywiadów i legend.

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

1.04.2013

Przygotowanie broszury z wywiadami.

Raport roczny

28.09.2014

Uczniowie zbierają informacje na temat lokalnych festiwali, piosenek , tańców.

8.10.2014

Wizyta w Polsce /Tychy.

Prezentacja I nauka partnerskich piosene I tańców.Przygotowanie wideoklipu.

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

15.10.2014

Przygotowanie broszury z piosenkami.

Uczniowie zbierają informacje na temat narodowych tradycyjnych dań, przepisów I zabaw (gier).

18.04.2015

Wizyta na Słowacji/Levice .

Prezentacja dań i przepisów  narodowych.

Prezentacja tradycyjnych gier i zabaw.

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

25.04.2015

Przygotowanie kalendarza z przepisami i daniami narodowymi.

01.06.2015

Wizyta w Turcji/Konya

Przygotowanie raportu końcowego.

 

 

 

DZIAŁANIA ROCZNE

1.Regularna korespondencja uczniów i nauczycieli.

2.Wizyty robocze

3.Zbieranie i opracowywanie danych , sprawozdania.

4.Umieszczanie odpowiednich danych na stronie internetowej.

5.Redagowanie gazetki : „Comenius News”

 

REZULTATY DZIAŁAŃ 2013-2015

 1. POLSKIE TRADYCYJNE DANIA:
   


 2. MAGAZYN COMENIUS NEWS
  magazyn_pierwszy_pobierz
  magazyn_drugi_pobierz
 3. PRZEWODNIK - PIERWSZE KROKI W POLSCE
  pobierz przewodnik

 4. TRADYCYJNE POLSKIE GRY I ZABAWY
  Pobierz_gry

 5. POLSKIE LEGENDY
 6. Legend of the Dragon