Kompetencje samorządu

  1. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły, a w szczególności te dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  2. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
  • prawo do zapoznawania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie proporcji między obowiązkami szkolnymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  1. Samorząd ma prawo do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych, charytatywnych i okolicznościowych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
   Inicjatywy samorządu obejmują:
  2. imprezy okolicznościowe organizowane we współpracy z wyznaczonymi klasami: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Zakończenie Roku Szkolnego Dla Klas Trzecich.
  • akcję krwiodawstwa skierowaną do pełnoletnich uczniów szkoły;
  • kiermasz podręczników używanych;
  • otrzęsiny klas pierwszych;
  • wigilie klasowe i jasełka;
  • udział w tyskim Forum Samorządów Uczniowskich;
  • obchody Dnia Patrona Szkoły;
  • Dzień Maturzysty;
  • koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączony z licytacją fantów.
  1. Samorząd ma prawo do pozyskiwania własnych środków finansowych za zgodą Dyrektora Szkoły.