Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.


Zasady jego działania są sprecyzowane w ustawie o systemie oświaty.

 

  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, w którego skład wchodzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz jak również odrębne powołane do celów specjalnych sekcje.

  2. Samorząd reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

  3. Samorząd jest wybierany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

  4. W wyborach do samorządu mogą startować uczniowie klas pierwszych i drugich.

  5. Wybory do samorządu poprzedza kampania wyborcza nadzorowana przez opiekunów samorządu.

  6. Samorząd ma dwóch opiekunów mianowanych przez Dyrektora Szkoły.

  7. Samorząd może współfinansować imprezy szkolne z pozyskanych przez siebie środków finansowych.

  8. Działalność samorządu nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły.

Regulamin wyborów do SU.pdf

Regulamin samorządu.pdf