Wymagane dokumenty

 1. Strona główna
 2. keyboard_arrow_right
 3. Dla kandydata
 4. keyboard_arrow_right
 5. Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w czasie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach od absolwentów szkół podstawowych.

 1. Absolwent szkoły podstawowej starający się o przyjęcie do szkoły składa do dyrektora liceum wniosek – wydruk z systemu elektronicznego. Uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (tzw. pierwszy etap rekrutacji). Na tym etapie pod uwagę brane będą następujące elementy:
  a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  b) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednych wybranych zajęć edukacyjnych,
  c) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego: a) wielodzietność rodziny kandydata; b) niepełnosprawność kandydata; c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
 4. Dokumenty dotyczące trzeciego etapu procesu rekrutacji należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Uczniowie przyjęci do liceum przedkładają do wglądu odpis aktu urodzenia.
Menu