Sokrates Comenius III

 1. Strona główna
 2. keyboard_arrow_right
 3. O szkole
 4. keyboard_arrow_right
 5. Projekty
 6. keyboard_arrow_right
 7. Sokrates Comenius III

PROJEKT COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015

Familiarizing Of Languages,Cultural Knowledge and Literatures of Oral

FOLKLOR

KRAJE : TURCJA, SŁOWACJA, NIEMCY, WŁOCHY

OPIS PROJEKTU:

Współpraca pomiędzy partnerami skupiała się na poznawaniu wzajemnej historii, tradycji i sztuki, a w szczególności poznawaniu legend i tradycji związanych z różnego rodzaju festiwalami: muzyki, tańca, sztuki, rzemiosła, kulinarnymi. Uczniowie analizowali narodowe legendy, piosenki, tańce i przygotowywali się do ich wykonania wykorzystując narodowe stroje ludowe. Uczestnicy projektu przygotowali również lokalne, tradycyjne potrawy  narodowe według historycznych przepisów.

W pierwszym roku trwania projektu skupialiśmy się na narodowych legendach zapisanych lub przekazywanych ustnie , w drugim roku na lokalnych festiwalach i tradycjach.

Produkty końcowe wykonywane były  na bazie technik ICT (Podcasty, Power Point, wywiady, wideo klipy), plakaty, broszury, ulotki, gazetka, kalendarz, przewodnik, wystawy.

Na platformie etwinning funkcjonowała własna strona  internetową projektu. Projekt angażował zarówno uczniów jak i nauczycieli i był skorelowany z programem nauczania i bieżącymi działaniami szkół partnerskich. Mamy nadzieję że w wyniku naszej współpracy poprawiliśmy zdolności komunikowania się w różnych środowiskach, nauczyliśmy się tolerancji, empatii i szacunku dla innych i będziemy przygotowani do kompromisu i przezwyciężania przesądów.

CELE

Uczestnicy

 • Poznawali własne korzenie poprzez analizę narodowych legend i festiwali
 • Odkrywali podobieństwa i różnice pomiędzy swoimi krajami
 • Posiadali motywację do uczenia się języka angielskiego jako roboczego projektu
 • Pozbywali się przesądów i stereotypów, uczą się tolerancji poprzez zawieranie międzynarodowych przyjaźni
 • Poprawiali umiejętności organizacyjne , twórcze, IT
 • Zwiększali świadomość dotyczącą własnej kultury faktu że istnieją inne systemy wartości
 • Uczyli się szacunku do innych stylów życia
 • Doceniali podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi
 • Uczyli się wyrażania siebie , własnej historii i kultury , krytycznego myślenia
 • Nabywali umiejętności do życia w zróżnicowanym społeczeństwie
 • Kontakty osobiste umożliwiały zawieranie przyjaźni na całe życie

TEMATY

analiza wielokulturowego folkloru pod kątem nierówności , która prowadzi do powstania rasizmu, dyskryminacji , segregacji itp.

analiza wykorzystania edukacji do nawiązywania więzi pomiędzy grupami ludzi ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy różnymi narodami i wewnątrz tego samego narodu

odnowienie,stworzenie,rozpowszechnienie i wymiana materiałów edukacyjnych do edukacji międzykulturowej

prezentacja kultury i sposobu życia własnych krajów

METODY

metoda wkładu – nauczyciel bezpośrednio wprowadza do programu  pojedynczy temat dotyczący np. kultury grupy etnicznej

metoda dodawania- nauczyciel wprowadza grupę działań do programu

metoda transformacji – zmiana programu nauczania pod kątem wieloaspektowego podejścia do tematów etnicznych

metoda działań społecznych – nauczanie rozszerzone jest poza salę lekcyjną

metoda aktywnego uczenia się – dopasowanie materiału do potrzeb uczących się i aktywna współpraca pomiędzy nimi

Metody, które  wykorzystaliśmy w projekcie opierały się na założeniach:

zastosowane we wszystkich przedmiotach zawierały odpowiednie elementy międzynarodowej edukacji

wszyscy  uczestnicy projektu korzystali  z massmediów , samokształcenia, interaktywnego uczenia się , współpracują z bibliotekami i muzeami

wszyscy uczestnicy projektu brali udział  w wydarzeniach społecznych , kulturalnych, sportowych i wykorzystywali kontakty osobiste

Realizacja

Nasza współpraca opierała się na zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i szerokiej społeczności szkół partnerskich.

Wniosek powstał w oparciu o pisemne propozycje wszystkich szkół  wysłane do szkoły koordynującej, która opracowała wersję ostateczną i odesłała partnerom. Każda ze szkół miała swój udział w tworzeniu projektu

KALENDARZ DZIAŁAŃ  2013-2015

Data

Działanie

1.09.2013 Stworzenie strony internetowej , Comenius Corner w każdej szkole
1.10.2013 Krótkie prezentacje uczestników projektu i nawiązanie kontaktów na platformie
1.11.2013 Uczniowie analizują lokalne legendy I przedstawiają je w dowolnej formie (Power Point, przedstawienie, komiks)

Propozycje logo projektu

8.11.2013 Wizyta we Włoszech /Udine

Prezentacja szkoły, miasta, kraju .

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

1.12.2013 Uczniowie przygotowują prezentacje wywiadów na temat legend, zwyczajów przekazywanych ustnie.
7.03.2013 Wizyta w Niemczech/ Peine.

Prezentacja wywiadów i legend.

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

1.04.2013 Przygotowanie broszury z wywiadami.

Raport roczny

28.09.2014 Uczniowie zbierają informacje na temat lokalnych festiwali, piosenek , tańców.
8.10.2014 Wizyta w Polsce /Tychy.

Prezentacja I nauka partnerskich piosene I tańców.Przygotowanie wideoklipu.

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

15.10.2014 Przygotowanie broszury z piosenkami.

Uczniowie zbierają informacje na temat narodowych tradycyjnych dań, przepisów I zabaw (gier).

18.04.2015 Wizyta na Słowacji/Levice .

Prezentacja dań i przepisów  narodowych.

Prezentacja tradycyjnych gier i zabaw.

Wizyta w miejscach związanych z lokalnymi legendami

25.04.2015 Przygotowanie kalendarza z przepisami i daniami narodowymi.
01.06.2015 Wizyta w Turcji/Konya

Przygotowanie raportu końcowego.

DZIAŁANIA ROCZNE

1. Regularna korespondencja uczniów i nauczycieli.

2. Wizyty robocze

3. Zbieranie i opracowywanie danych , sprawozdania.

4. Umieszczanie odpowiednich danych na stronie internetowej.

5. Redagowanie gazetki : „Comenius News”

REZULTATY DZIAŁAŃ 2013-2015

POLSKIE TRADYCYJNE DANIA:

2. MAGAZYN COMENIUS NEWS
magazyn_pierwszy – pobierz
magazyn_drugi – pobierz

3. PRZEWODNIK – PIERWSZE KROKI W POLSCE
pobierz przewodnik

4. TRADYCYJNE POLSKIE GRY I ZABAWY
Pobierz_gry
5. POLSKIE LEGENDY

Legend of the Dragon

 

Menu