Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

NAZWA PROJEKTU: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy

 NAZWA BENEFICJENTA: Miasto Tychy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  02.03.2015 – 24.08.2015.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt obejmuje doposażenie 120 pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych w 36 tyskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołach szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne oraz inne elementy wyposażenia. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole poprzez zapewnienie materialnego środowiska edukacyjnego czyli odpowiedniego wyposażenia istniejących pomieszczeń dydaktycznych wraz z niezbędną obudową medialną. Podjęte rozwiązania wpłyną na poprawę warunków i jakości nauczania tyskich uczniów.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3 185 352,32 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 705 475,47 zł

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Menu