Pomoc materialna

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. Aktualności
  4. keyboard_arrow_right
  5. Pomoc materialna

Szanowni Państwo,
informuję o możliwości otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2020 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.

Pozostałe informację na temat stypendium szkolnego możecie Państwo znaleźć na stronie: Kliknij mnie

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.
Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica,
klęska żywiołowa,
pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
utrata pracy przez rodzica (ze stażem co najmniej 5 lat),
inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.

Pozostałe informacje na temat zasiłku szkolnego możecie Państwo znaleźć na stronie: Kliknij mnie

Pozdrawiam,
Katarzyna Skubida
pedagog

Menu