Samorząd uczniowski

 1. Strona główna
 2. keyboard_arrow_right
 3. O szkole
 4. keyboard_arrow_right
 5. Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Hanna Stolarska

Zastępca –            Blanka Michalska

Sekretarz–            Antoni Roessler

Nad samorządem piecze sprawuje mgr Bartosz Ćmiel i mgr Grzegorz Nadgórski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Zasady jego działania są sprecyzowane w ustawie o systemie oświaty.

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, w którego skład wchodzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz jak również odrębne powołane do celów specjalnych sekcje.
 2. Samorząd reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
 3. Samorząd jest wybierany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. W wyborach do samorządu mogą startować uczniowie klas pierwszych i drugich.
 5. Wybory do samorządu poprzedza kampania wyborcza nadzorowana przez opiekunów samorządu.
 6. Samorząd ma dwóch opiekunów mianowanych przez Dyrektora Szkoły.
 7. Samorząd może współfinansować imprezy szkolne z pozyskanych przez siebie środków finansowych.
 8. Działalność samorządu nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły.

      Regulamin wyborów do SU

      Regulamin samorządu

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły, a w szczególności te dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
 • prawo do zapoznawania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
 • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie proporcji między obowiązkami szkolnymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

2.   Samorząd ma prawo do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych, charytatywnych i  okolicznościowych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Inicjatywy samorządu obejmują:

 • imprezy okolicznościowe organizowane we współpracy z wyznaczonymi klasami: Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Zakończenie Roku Szkolnego Dla Klas Trzecich.
 • akcję krwiodawstwa skierowaną do pełnoletnich uczniów szkoły;
 • kiermasz podręczników używanych;
 • otrzęsiny klas pierwszych;
 • wigilie klasowe i jasełka;
 • udział w tyskim Forum Samorządów Uczniowskich;
 • obchody Dnia Patrona Szkoły;
 • Dzień Maturzysty;
 • koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączony z licytacją fantów.
 1. Samorząd ma prawo do pozyskiwania własnych środków finansowych za zgodą Dyrektora Szkoły.
Menu